فیزیک دوم دبیرستان

حجم فایل : 464.6 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 6
بنام خدا فیزیک دوم دبیرستان انرژی پتانسیل :
انرژی ذخیره شده در جسم را انرژی پتانسیل می گویند.
1- انرژی پتانسیل گرانشی :
این انرژی به علت نیروی جاذبه بین جسم و زمین به وجود می آید.وقتی که جسم در ارتفاع باشد. نکات مهم :
الف) علامت h با توجه به سطح مبنایی که انتخاب می کنیم می تواند مثبت یا منفی باشد.انتخاب سطح مبنا کاملا اختیاری است.
ب)اگر جسم بالای سطح مبنا باشد و اگر پایین سطح مبنا باشد و چنانچه روی سطح مبنا قرار بگیرد u=0
ج)اگر جسم روی سطح افقی جا به جا شود اگر به اندازه ی به سطح زمین نزدیک شود (چو ) و اگر به اندازه ی از سطح زمین دور شود قضیه کار و انرژی پتانسیل :تغییرات انرژی پتانسیل گرانشی یک جسم قرینه کار نیروی وزن است. یا به عبارتی کار نیروی گرانشی برابر منفی تغییرات انرژی پتانسیل است.تغییر انرژی پتانسیل گرانشی یک جسم مستقل از مسیر حرکت است و تنها جا به چایی بسته در راستای قائم بستگی دارد.
در صورتی که جسمی به جرم m توسط یک نیروی خارجی (مثل جرثقیل)به آرامی و با سرعت ثابت ( )
به اندازه در راستای قائم جابه جا شود کار انجام شده توسط نیروی خارجی برابر تغییر انرژی پتانسیل گرانشی جسم است . پایان...